Úvodní stránka

Jako fyzická osoba pracuji již od roku 1992, na základě živnostenského listu a osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat práce v inženýrské geologii vydaném Ministerstvem pro životní prostředí, pod jehož působnost práce geologického průzkumu spadají.

 

Inženýrskogeologický průzkum v celé šíři oboru je základní části celého rozsahu naší činnosti. Jedná se zejména o průzkumy pro zakládání staveb, při nichž zjišťujeme geologické a hydrogeologické poměry dané lokality.

Zjištěných poznatků se dále využije při návrhu stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně zjišťujeme polními a laboratorními zkouškami. Významnou součást naší činnosti tvoří kontroly provádění zemních prací (přejímky základových spár, hutnění násypů a zásypů, …), které provádíme jako zástupci dodavatelů nebo investorů.